Thông báo chốt danh sách cổ đông
10/25/2017 9:15:58 AM


Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:

1.    Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest;
2.    Địa chỉ trụ sở chính: Số 177, Tổ 51, Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;
3.    Điện thoại: (84-24) 6258 3535          Fax: (84-24) 6258 3636;
4.    Website: http://www.vanphu.vn;
5.    Vốn Điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng);
6.    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
7.    Mệnh giá: 10.000 đồng;
8.    Tổng số cổ phiếu: 160.000.000 cổ phiếu;
9.    Mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
10.    Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 10h00 ngày 31/10/2017;

Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu hoặc điều chỉnh thông tin trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần, đề nghị mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (đối với cổ đông là cá nhân) &/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, đến làm thủ tục tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trước 10h00 ngày 31/10/2017.

Sau thời điểm nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest sẽ tạm ngưng thực hiện thủ tục chuyển nhượng cho cổ đông đến khi cổ phiếu của Công ty được đăng ký chính thức tại VSD và đăng ký niêm yết tại HNX. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông phát sinh sau 10h00 ngày 31/10/2017 đến ngày Công ty được chấp thuận đăng ký chứng khoán.

Sau khi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đăng ký tập trung tại VSD và đăng ký niêm yết tại HNX, các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phiếu/ thay đổi thông tin cổ đông sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật.
Trân trọng thông báo!


                                                                                                                                                       Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017
                                                                                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                                                                      Tô Như Toàn