Hội đồng quản trị

 • Ông Tô Như Toàn

  Chủ tịch HĐQT
 • Ông Phạm Hồng Châu

  Thành viên HĐQT
 • Bà Nguyễn Diệu Tú

  Thành viên HĐQT
 • Ông Ngô Đức Long

  Thành viên HĐQT
 • Ông Chu Đức Lượng

  Thành viên độc lập HĐQT
 • Ông Trịnh Thanh Hải

  Thành viên độc lập HĐQT

Ban điều hành