Văn bản giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020

Văn bản giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2019

Văn bản giải trình BCTC Quý IV - 2019

Báo cáo tài chính riêng quý IV - 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV - 2019

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2019

Giải trình báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2019

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

Giải trình báo cáo tài chính quý I năm 2019

CBTT số 141/2019/CBTT-VPI ngày 16/07/2019

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

Giải trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018

Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018

Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2018

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2018

Văn Bản giải trình báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018

Giải trình báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính riêng năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Báo cáo tài chính riêng 09 tháng đầu năm 2017

Giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 09 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính riêng năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016