VI EN

Giới thiệu

Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của cha ông để lại Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã quan tâm, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa đền Thượng, đền Trung và đền Hạ, từng bước khôi phục lại lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, tổ chức lễ hội hằng năm trở thành lễ hội vùng. Văn Phú - Invest đã gia tâm công đức xây dựng, đưa công trình vào sử dụng đúng vào ngày hóa của Đức thánh Tản Viên Sơn.

 • Tên dự án:
  Dự án đường lên đền Thượng - Ba vì
 • Vị trí:
  Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội
 • Quy mô:
  Lát đá từ cốt 1100 lên đền Thượng và đỉnh Mẫu với tổng số 555 bậc
 • Tổng mức đầu tư:
  Đóng góp 6,2 tỷ đồng
 • Chức năng:
  Công trình văn hoá tâm linh
 • Tiến độ:
  Hoàn thành tháng 12/2019

Vị trí Dự án đường lên Đền Thượng - Ba Vì

Dự án khác

© Copyright 2019 By Van Phu - Invest. All rights reserved.