ukash |
Nhà đầu tư thứ cấp
Danh sách các nhà đầu tư thứ cấp:

•    Công ty Kinh doanh Dịch vụ Dầu khí cao cấp Việt Nam.
•    Công ty TNHH HIBRAND VINA.
•    Công ty Cổ phần Định hướng & Giải pháp Phát triển.
•    Công ty Cổ phần Đầu tư Hoà Bình.
•    Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Hải Phát.
•    Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội.
•    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trang trại Sông Nhuệ.
•    Công ty Cổ phần Tư vấn ĐTXD Phát triển Đô thị Hà Nội.
•    Công ty TNHH Một thành viên Văn hoá phẩm - T.B.H.
•    Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng Anh.
•    Công ty Cổ phần Nông sản AGREXIM.
•    Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Sao Việt.
•    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Bình.
•    Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Hà.
•    Công ty Cổ phần ĐTXD & Thương mại Thành Nhân.
•    Công ty Cổ phần Tư vấn ĐTXD và Phát triển Đô thị.
•    Công ty Cổ phần ĐTXD & KD Bất động sản Phú Tài.