VI EN

Trách nhiệm xã hội

Với triết lý kinh doanh “Chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng” và giá trị cốt lõi “Cho đi là nhận lại”, trong những năm qua Văn Phú - Invest luôn hưởng ứng và đồng hành cùng các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiên tai, các hộ nghèo, gia đình neo đơn, xây dựng các quỹ khuyến học, phát triển tài năng trẻ…

© Copyright 2019 By Van Phu - Invest. All rights reserved.