VI EN

Văn hoá doanh nghiệp

Bên cạnh những thành tựu đã được ghi nhận thì văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc Văn Phú - Invest chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất, là những viên gạch đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của hệ thống. Giá trị cốt lõi trong văn hóa của Văn Phú – Invest được dựa trên 5 yếu tố “Chuyên tâm – Hợp tác & Chia sẻ - Sáng tạo – Chất lượng – Minh bạch”.

© Copyright 2019 By Van Phu - Invest. All rights reserved.