Tầm nhìn

"Trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Đầu tư – Kinh doanh – Phát triển hệ sinh thái Bất động sản tại Việt Nam và tạo dựng vị thế trong các lĩnh vực khác mà chúng tôi lựa chọn. Văn Phú - Invest tập trung kiến tạo những cộng đồng văn minh, thịnh vượng và để lại di sản cho thế hệ tương lai."

Sứ mệnh

"Bằng sự chuyên tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, Văn Phú - Invest đem đến giá trị sống nhân văn và thiết thực cho khách hàng bằng thiết kế vượt trội trong không gian và môi trường sống. Thông qua những nỗ lực đó, chúng tôi thúc đẩy sự phát triển của xã hội và chăm sóc cho các thế hệ tương lai một cách minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm."

Giá trị cốt lõi

Chuyên tâm:  Để tạo sự khác biệt
Hợp tác & Chia sẻ : Để tạo dựng cộng đồng 
Sáng tạo: Để đột phá
Chất lượng: Để tạo sự bền vững
Minh bạch: Để có được niềm tin
Đó chính là kim chỉ nam của Văn Phú - Invest trên suốt chặng đường và phát triển của mình.