Thông báo gửi khách hàng
10/25/2017 9:15:58 AM

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau: 1.    Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest...

Chi tiết
10/24/2017 4:23:55 PM

UBCKNN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest được gia hạn thời gian công bố BCTC của công ty lập cho năm tài chính 2017 theo quy định của Điểm B khoản 3 Điều 11 và điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:...

Chi tiết
10/20/2017 10:12:49 AM

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 6961/UBCK-GSĐC ngày 17/10/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest xin công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Chi tiết