11. PHỤ LỤC X – BẢN SAO HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM