16. Hướng dẫn thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua Trái phiếu