2. PHỤ LỤC I – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU