4. PHỤ LỤC III – BẢN SAO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VỀ VIỆC THÔNG QUA NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU