8. PHỤ LỤC VII – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022