8. PHỤ LỤC VII – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2023