8. PHỤ LỤC VII – BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2023