CBTT Ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018