CBTT về việc hủy thông báo số 156/TB-CT ngày 05/12/2017