Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán và niêm yết