Giấy chứng nhận đăng ký Trái phiếu VPIB2124002 ngày 04/10/2023