Giấy chứng nhận đăng ký Trái phiếu VPIB2225001 ngày 04/10/2023