Giấy chứng nhận đăng ký Trái phiếu VPIH2124003 ngày 04/10/2023