Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên 2021 VPI cập nhật ngày 17/6/2021