Thông báo NĐKCC lấy ý kiến CSH TP ra công chúng (VPI124001) ngày 20/3/2024