14. Giay chung nhan dang ky chao ban trai phieu ra cong chung