8. PHỤ LỤC VII – BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III NĂM 2023