CBTT Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 VPI