Đính chính CBTT về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho Cổ đông hiện hữu