Giấy chứng nhận đăng ký Trái phiếu VPIB2124001 ngày 29/9/2023