Văn bản giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019